กางบัญชีค่าตอบแทนรายเดือน-ค่าแรง ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร-กลุ่มบริหาร-ส.ก.
จากที่ นายชัชชาติ สิทธิชนิด ว่าที่ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ประกาศว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับสมัครรองผลของการลงคะแนนเสียง 1.3 ล้านเสียง จะเปิดตัวกลุ่มประธานกรุงเทพมหานครข้างใน 2-3 วัน ดังที่พระราชบัญญัติกฎระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ โดยกำหนดให้มี รองผู้ว่าฯปริมาณ 4 คน ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และก็คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ รวมกันไม่เกิน 9 คน ผู้ช่วยผู้ว่าฯ 1 คน รวมทั้งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ว่าฯ ไม่เกิน 4 คน
ปัจจุบันการเคลื่อนที่ตอนวันที่ 27 เดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา นายชัชชาติ ได้พา นายจะกประเภท ผิวสวย อดีตกาลรองผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสเก๋ จำกัด (มหาชน) พร้อมชี้แนะทั้งยัง 2 ในฐานะกลุ่มชัชชาติปัจจุบัน มีความแจ่มแจ้ง โดย นายจะกชนิด จะรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ส่วน นายภิมุข จะได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร
ส่วนตำแหน่งอื่นๆนั้น ปัจจุบันพบว่า ได้มีการทาบทามบุคคลที่มีชื่อ แล้วก็มีประสบการณ์สำหรับในการดำเนินการเกี่ยวกับเมืองหลายๆคน อย่างตำแหน่ง รองผู้ว่าฯกทม อีก 3 ตำแหน่งที่เหลือ เช่น 1.รศ.ดร.วิศณุ สมบัติพัสถานสมพล คุณครูสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย 2.นางสาวทวิดา หัวใจเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็ 3.นายศาความสนุก หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมจัดตั้งกรุ๊ป Trawell ฯลฯ
ดังนี้ตามพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัติบริหารราชการจังหวัดกรุงเทพ มาตรา 55 ให้มีรองผู้ว่ากรุงเทพฯปริมาณไม่เกิน 4 คนตามลำดับที่ผู้ว่า จังหวัดกรุงเทพ จัดไว้ช่วยข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพสำหรับในการบริหารราชการของกรุงเทพฯดังที่ข้าหลวงประจำจังหวัด ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีคำบัญชามอบหมาย คำบัญชาตั้งรองข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 56 ให้มีผู้ช่วยข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คน และก็ผู้ช่วยผู้ช่วยข้าหลวงประจำจังหวัด ราชการจังหวัดกรุงเทพไม่เกินปริมาณรองผู้ว่ากรุงเทพฯ
มาตรา 57 ในกรณีมีการแต่งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา แล้วก็คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการจ.กรุงเทพฯ ตามมายี่ห้อ 49 (3) ตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะมีปริมาณรวมกันทั้งหมดทั้งปวงเกิน 9 คนมิได้
มาตรา 58 ให้ผู้ว่ากรุงเทพฯ รองผู้ว่ากรุงเทพฯ ผู้ช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ว่าจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยประธานที่ประชุม จังหวัดกรุงเทพ ผู้ช่วยรองประธานที่ประชุมจ.กรุงเทพฯ ประธานที่ปรึกษารวมทั้งที่ปรึกษา เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การบ้านการเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงระเบียบปฏิบัตินักการเมือง
พระราชกฤษฎีการะบุค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยสัมมนา แล้วก็เงินทดแทนอื่นของข้าหลวงประจำจังหวัดจ.กรุงเทพฯ นักการเมืองอื่นของจังหวัดกรุงเทพ และก็ผู้ตัดสินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจ.กรุงเทพฯแต่ง (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช2556 เเละ พระราชกฤษฎีกา กําคราวดเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยสัมมนา แล้วก็เงินทดแทนอื่น ของสมาชิกสภาจังหวัดกรุงเทพ สมาชิกสภาเขตของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และก็ผู้ตัดสินของที่ประชุมจ.กรุงเทพฯ (ฉบับที่ 8) ได้เจาะจงบัญชีอัตรารายได้แล้วก็เงินเพิ่มแต่ละตำแหน่งดังต่อไปนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 72,060 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท
รวมเดือนละ 113,560 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 5,450,880 บาท
รองผู้ว่าจังหวัดกรุงเทพ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 69,570 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 20,750 บาท
รวมเดือนละ 90,320 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 4,334,880 บาท
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับค่าจ้างรายเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 2,117,280 บาท
ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจ.กรุงเทพฯ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 1,821,600 บาท
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพฯ
ได้รับค่าจ้างรายเดือน 43,490 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 8,800 บาท
รวมเดือนละ 52,290 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 2,509,920 บาท
ที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพฯ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 2,117,280 บาท
ประธานที่ประชุมกรุงเทพฯ
ได้รับค่าจ้างรายเดือน 58,560 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 15,000 บาท
รวมเดือนละ 73,560 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 3,530,880 บาท
รองประธานที่ประชุมจ.กรุงเทพฯ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 53,640 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 7,500 บาท
รวมเดือนละ 61,140 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 2,934,620 บาท
ผู้ช่วยประธานที่ประชุมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับค่าจ้างรายเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 2,117,280 บาท
ผู้ช่วยรองประธานที่ประชุมจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2 คน)
ได้รับค่าจ้างรายเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 1,821,600 บาท
สมาชิกสภาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 44,700 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 3,750 บาท
รวมเดือนละ 48,450 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบกำหนด 4 ปี 2,325,600 บาท

By